Finland, Norway, Sweden, Denmark, Lithuania, Estonia, Latvia

Address

Oy Flinkenberg Ab
B.O. Box 69
Mikkelänkallio 3
FI-02771 Espoo

Tel  +358 9 859 991
Fax +358 9 859 991 304

Simon Riihelä
simon.riihela@flinkenberg.fi

www.flinkenberg.fi

rahn cosmetics - flag of finland

Your personal contact