Finland, Norway, Sweden, Denmark, Lithuania, Estonia, Latvia

Address

Oy Flinkenberg Ab
B.O. Box 69
Mikkelänkallio 3
FI-02771 Espoo

Tel +358 9 859 911
Fax +358 9 859 991 304

Simon Riihelä
simon.riihela@flinkenberg.fi

http://www.flinkenberg.fi

iStock_000013306410XSmall_Finnland.jpg

Contact